Voor 21.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden, levertijd 1-3 werkdagen
Uit voorraad leverbaar

Voorwaarden en condities

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR MIXED.INDUSTRIES B.V.

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij MIXED.Industries B.V. (hierna: ‘MIXED’) optreedt als fabrikant, verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin van het woord, ten opzichte van hun contractpartij (hierna: Klant), en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2  Algemene voorwaarden waarnaar de Klant verwijst, wat ze ook worden genoemd, zijn niet van toepassing en worden expliciet afgewezen.

1.3  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door MIXED aan hun Klant zijn bevestigd.

1.4  In geval van een conflict tussen de voorwaarden van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de overeenkomst.

1.5  MIXED behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden een maand na publicatie in werking door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, evenals het versturen van de gewijzigde algemene voorwaarden. Als de Klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om de acceptatie van dergelijke wijzigingen te weigeren via aangetekende post tot het moment dat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Als de Klant hier niet mee doorgaat, wordt hij geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard nadat deze van kracht zijn geworden.

1.6  Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in andere talen. In geval van interpretatieverschillen in de tekst heeft de Nederlandse tekst de voorrang.

2.1  Alle offertes van MIXED zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding door hun Klant bevatten. Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft MIXED het recht dit aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken.

2.2  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt gesloten, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door MIXED.

2.3  De afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsspecificaties, en andere dergelijke gegevens die in catalogi en dergelijke worden verstrekt, geven slechts een algemene indicatie van de beschreven producten en zijn niet bindend voor MIXED.

2.4  Onder surplus levering wordt verstaan al hetgeen dat tijdens de uitvoering van de overeenkomsten, in overleg met de Klant, al dan niet schriftelijk, door MIXED wordt geleverd, of dat wordt uitgevoerd bovenop wat in de overeenkomst is vastgelegd. Een surplus levering wordt weerspiegeld in de verkoopprijs.

2.5  Mondelinge overeenkomsten die door een medewerker van MIXED zijn gemaakt, binden MIXED alleen als ze schriftelijk door hen zijn bevestigd.

2.6  Elke offerte is gebaseerd op informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat garant voor de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.

3.1  De door MIXED genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsbelastingen en zijn gebaseerd op levering af fabriek, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden. Onder “af fabriek” wordt de productielocatie van MIXED verstaan.

3.2  Als na het sluiten van de overeenkomst kostenstijgingen ontstaan voor MIXED, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in rechten, accijnzen, grondstoffen en/of wisselkoersen, dan heeft MIXED het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Elke bestelling die niet wordt geleverd, of een deel daarvan, zal worden geleverd tegen de gewijzigde prijzen, met behoud van het recht van de Klant om de bestellingen of delen daarvan schriftelijk binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijswijzigingen te annuleren en zich te beperken tot de afwikkeling van de bestellingen die al zijn uitgevoerd door MIXED tegen de overeengekomen prijs.

3.3  Als sectie 2 zich voordoet, heeft MIXED het recht om levering te weigeren, wanneer zij redelijkerwijs van de Klant kunnen verwachten dat hij niet zal voldoen aan de gewijzigde overeenkomst.

3.4  MIXED behoudt zich altijd het recht voor om voordat er wordt geleverd of voordat de leveringen worden voortgezet, van de Klant te eisen dat hij voldoende zekerheid biedt aan MIXED voor de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van MIXED. Het niet voldoen hieraan geeft MIXED het recht om de overeenkomst te annuleren.

3.5  In de overeenkomst is de bevoegdheid van MIXED opgenomen om surplus leveringen afzonderlijk in rekening te brengen zodra zij het bedrag hiervoor kennen. Indien MIXED bij mogelijke vervolgopdrachten nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen enzovoort moet maken, dan zijn deze kosten voor rekening van de Klant.

3.6  De verpakking is niet inbegrepen in de prijs en wordt apart berekend. Verpakking wordt niet teruggenomen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door MIXED.

4.1  De leveringstermijn begint op de laatste van de volgende tijdstippen: – de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten; – de dag van ontvangst, door MIXED, van de benodigde documenten, gegevens, vergunningen, enzovoort die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst; – de dag van de vervulling van de benodigde formaliteiten voordat de werkzaamheden kunnen beginnen; – de dag van ontvangst, door MIXED, van het vooraf overeengekomen voorschot voordat de werkzaamheden beginnen.

4.2  Indien een leveringsdatum of een leveringsweek is overeengekomen, is de leveringstermijn de periode tussen de datum waarop de overeenkomst is gesloten en de leveringsdatum of leveringsweek.

4.3  Overeengekomen leveringstermijnen worden door de Klant nooit opgevat als fatale termijnen, tenzij anders expliciet en schriftelijk is overeengekomen. Bij verlate leveringen moet MIXED expliciet en schriftelijk in gebreke worden gesteld, en wordt hen een redelijke termijn gegeven om alsnog te leveren.

4.4  Bij niet-levering heeft de Klant geen recht op schadevergoeding, noch heeft hij de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, en hij kan de ontvangst en betaling ook niet opschorten, behalve in geval van opzet of grove schuld van MIXED.

4.5  De goederen worden als geleverd beschouwd zodra ze de productielocatie of het magazijn hebben verlaten.

4.6  De Klant zorgt ervoor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen, en voorschriften met betrekking tot het milieu, worden nageleefd door hemzelf en door het personeel dat hij inzet tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

4.7  Als de Klant, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om de goederen in ontvangst te nemen, moet hij MIXED vergoeden voor alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zoals opslagkosten.

5.1 MIXED heeft altijd het recht om in delen te leveren.

5.2 Indien is overeengekomen dat de levering van de goederen in delen wordt gedaan, al dan niet op verzoek van de koper, wordt elke levering beschouwd als een afzonderlijke leveringstransactie, met alle juridische gevolgen die daaruit voortvloeien.

5.3 Als gevolg van hetgeen is vermeld in sectie 2, wordt betaling van de afzonderlijke gedeeltelijke leveringen gedaan dertig dagen na de factuurdatum van elke afzonderlijke gedeeltelijke levering, tenzij anders is overeengekomen, expliciet en schriftelijk.

5.4 Indien sectie 2 van toepassing is, is de Klant verplicht om elke afzonderlijke gedeeltelijke levering onmiddellijk te aanvaarden.

5.5 Bestellingen op verzoek van de koper worden op de afgesproken vaste tijdstippen uitgevoerd.

5.6 Indien de Klant niet op tijd betaalt voor een gedeeltelijke levering, heeft MIXED het recht verdere leveringen op te schorten totdat de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien kan MIXED de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of schadevergoeding eisen zonder voorafgaande kennisgeving.

6.1 De goederen zijn voor risico van de Klant vanaf het moment van levering, zelfs in geval van gratis levering.

6.2 Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Het vervoermiddel wordt bepaald door MIXED, tenzij anders is overeengekomen, expliciet en schriftelijk. Op verzoek van de Klant kan MIXED een transportverzekering afsluiten, waarvan de kosten voor rekening van de Klant zijn.

6.3 MIXED is niet verantwoordelijk voor schade aan goederen of derden die optreedt tijdens het vervoer.

7.1 Betaling geschiedt in de overeengekomen valuta, zonder enige aftrek of aanpassing.

7.2 Indien niet anders is overeengekomen, wordt de betaling gedaan dertig dagen na de factuurdatum. Betaling van surplus levering vindt plaats binnen 30 dagen nadat de Klant dezelfde is gefactureerd.

7.3 Indien betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt, verkeert de Klant zonder dat een kennisgeving nodig is in verzuim. Vanaf de dag waarop het verzuim is begonnen, is de Klant rente verschuldigd over het bedrag van de factuur of het nog openstaande deel ervan. Het rentepercentage komt overeen met het wettelijke handelsrentepercentage.

7.4 Zodra de Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, deze niet op tijd kan nakomen of niet zoals zou moeten, informeert hij MIXED hierover onmiddellijk schriftelijk, met opgave van de oorzaak van de niet-nakoming.

7.5 Indien MIXED gedwongen wordt om de vordering te laten innen door een incassobureau, is de Klant verplicht MIXED te vergoeden voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 procent van het hoofdbedrag, met een minimum van € 500,00. Naar het oordeel van MIXED kan de Klant ook belast worden met de werkelijke kosten die aan MIXED worden opgelegd.

7.6 Indien de Klant in gebreke is, heeft MIXED het recht om onmiddellijk:

 • hun verplichtingen jegens de Klant op te schorten en/of
 • vergoeding te eisen voor de schade veroorzaakt door de vertraging en/of
 • de overeenkomst te ontbinden.


7.7 Indien de Klant in gebreke is, heeft MIXED het recht om de geleverde en onbetaalde goederen op kosten en risico van de Klant op een door MIXED gekozen plaats op te slaan.

7.8 Elke betaling door de Klant wordt eerst gebruikt voor betaling van kosten, vervolgens de rente en vervolgens de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer de Klant een andere bestemming heeft gegeven aan zijn betaling.

8.1 De eigendom van de door MIXED geleverde goederen wordt pas overgedragen aan de Klant nadat deze partij alles wat zij aan MIXED verschuldigd is met betrekking tot de levering van deze goederen heeft voldaan, inclusief niet alleen de aankoopprijs, maar ook de eventuele rente en kosten.

8.2 De klant is gerechtigd om, in het kader van normaal bedrijfsbeheer, de geleverde goederen van MIXED te gebruiken en te vervreemden. Op verzoek van MIXED moet de Klant bij dergelijke vervreemding de vorderingen op derden die hieruit voortvloeien, stil verpanden ten behoeve van MIXED.

8.3 De Klant is verder verplicht om met de nodige zorgvuldigheid om te gaan met de geleverde goederen onder genoemd eigendomsvoorbehoud en de goederen adequaat te verzekeren tegen brand, schade en diefstal.

8.4 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met MIXED gesloten overeenkomst, of indien MIXED goede gronden heeft te vrezen dat de Klant daarin zal tekortschieten, heeft MIXED naast de overige in deze overeenkomst genoemde rechten overeenkomst – om de aan de Klant geleverde goederen terug te nemen. Dit recht kan nauwkeuriger worden uitgeoefend – maar niet alleen – als er beslag op de Klant wordt gelegd, als de Klant surséance van betaling aanvraagt, als het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken, of als de Klant een schikking treft. overeenkomst met een van zijn schuldeisers. MIXED heeft het recht, nadat zij de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld, toegang te krijgen tot haar goederen op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur, en om dringende redenen ook buiten deze dagen en op andere uren. De Klant zal MIXED alle mogelijke medewerking verlenen om dit eigendomsvoorbehoud zoals gedefinieerd in dit artikel uit te oefenen door de geleverde goederen terug te nemen, inclusief de eventueel noodzakelijke demontage ervan. Voor zover nodig machtigt de Klant MIXED onherroepelijk om zijn hernemingsrecht uit te oefenen.

8.5 De Klant is v-a-v MIXED aansprakelijk voor alle schade die aan de goederen ontstaat voordat de eigendomsoverdracht als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden. Annulerings- en terugnamerechten staan de rechten van MIXED op schadevergoeding niet in de weg. In dergelijke gevallen zal elke vordering van MIXED op de Klant onmiddellijk en volledig geldend worden gemaakt.

8.6 Door het aangaan van een overeenkomst met MIXED legt de Klant onmiddellijk en stilzwijgend een pandrecht op alle door MIXED aan de Klant te leveren goederen, dit tot zekerheid voor de betaling door de Klant aan MIXED van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van MIXED tegen de Klant.

9.1 Ondanks de beperkingen zoals vermeld in deze overeenkomst, staat MIXED garant voor zowel de deugdelijkheid van de door hen geleverde goederen als voor de kwaliteit van het gebruikte/geleverde materiaal. De garantie geldt gedurende twaalf maanden na levering. In het geval van verborgen gebreken die bij inspectie niet zichtbaar waren, moet de Klant bewijzen dat deze gebreken zijn ontstaan tijdens de garantieperiode en dat ze uitsluitend of hoofdzakelijk een direct gevolg zijn van onjuistheden in de constructie die door MIXED is gebruikt, of het gevolg zijn van slechte afwerking of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.

9.2 De gebreken die onder de garantie vallen zoals bedoeld in sectie 1, worden door MIXED hersteld door reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, al dan niet bij MIXED, of door het sturen van een vervangend onderdeel, naar keuze van MIXED. Alle kosten boven de enkele verplichting zoals beschreven in de vorige zin, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfskosten, en ook de kosten voor demontage en montage, zijn voor rekening van de Klant.

9.3 De garantie is niet van toepassing op gebreken die zijn ontstaan door:

 • het niet naleven van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, gebruik anders dan het beoogde normale gebruik;
 • normale slijtage;
 • foutieve of slechte montage, installatie of reparatie door de Klant of door derden;
 • de toepassing van welke overheidsvoorschriften dan ook met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • materialen of goederen die door de Klant aan MIXED zijn geleverd of ter verwerking zijn aangeboden;
 • materialen, goederen, procedures en constructies voor zover toegepast op uitdrukkelijke instructies van de Klant;
 • onderdelen die door MIXED zijn aangekocht bij derden, voor zover zij geen garantie aan MIXED hebben verstrekt;
 • demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het product door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst van MIXED.

9.4 Als de Klant, niet zoals het hoort, of niet op tijd voldoet aan enige verplichting die hij heeft onder de overeenkomst die hij is aangegaan met MIXED, is MIXED niet gebonden aan enige garantie onder geen van beide overeenkomsten.

9.5 Klachten over gebreken moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld, maar uiterlijk veertien dagen nadat ze binnen de garantieperiode zijn ontdekt. Bij overtreding van deze termijnen zal elke klacht, van welke oorsprong dan ook, tegen MIXED met betrekking tot deze gebreken vervallen. Juridische procedures met betrekking tot dezelfde moeten worden ingediend binnen twee maanden na de tijdige klacht onder straf van verval.

9.6 Klachten geven de Klant niet het recht om zijn betalingen op te schorten, en creditering is uitdrukkelijk uitgesloten. Klachten met betrekking tot een deel van de bestelling geven de Klant niet het recht om de hele bestelling te weigeren of te weigeren.

9.7 Als MIXED wijzigingen aanbrengt om aan hun garantie te voldoen, worden de gewijzigde onderdelen of producten eigendom van MIXED.

9.8 Met betrekking tot reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten uitgevoerd door MIXED, wordt garantie alleen gegeven, tenzij anders overeengekomen, voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de betrokken werkzaamheden. Deze garantie geldt gedurende zes maanden. De hier bedoelde garantie omvat alleen de verplichting van MIXED om de betrokken werkzaamheden opnieuw uit te voeren als blijkt dat ze gebrekkig zijn. De tweede zin van sectie 2 van dit artikel is dan ook van toepassing.

9.9 Met betrekking tot inspecties uitgevoerd door MIXED, adviezen en andere dergelijke handelingen, wordt geen garantie gegeven.

9.10 De beweerde niet-naleving door MIXED van hun garantiebepalingen ontslaat de Klant niet van enige van zijn verplichtingen onder de overeenkomst die hij is aangegaan met MIXED.

10.1 De aansprakelijkheid van MIXED is beperkt tot de naleving van de garantiebepalingen zoals beschreven in artikel 9 van deze overeenkomst.

10.2 Als MIXED, zonder de montage te hebben uitgevoerd, hulp en bijstand van welke aard dan ook verleent voor deze montage, gebeurt dit op risico van de Klant.

10.3 MIXED is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de Klant en/of derden of hulppersonen die door MIXED worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, behalve wanneer opzet of ernstige fout kan worden aangetoond.

10.4 MIXED is jegens de Klant nooit aansprakelijk voor gevolgschade bij derden, behalve wanneer opzet of ernstige fout kan worden aangetoond van de kant van MIXED.

10.5 MIXED is niet verantwoordelijk voor schade die de Klant en/of derden rechtstreeks of indirect wordt toegebracht door het product zelf, behalve voor die aansprakelijkheden die niet op wettelijke gronden kunnen worden uitgesloten.

10.6 De aansprakelijkheid van MIXED is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen die de Klant schade hebben berokkend.

10.7 Advies en gegevens met betrekking tot de te leveren goederen, samen met instructies voor het gebruik ervan, worden door MIXED naar beste vermogen aangeboden. MIXED aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van haar advies, gegevens en instructies voor gebruik.

10.8 In geval van productie van goederen met behulp van tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen, in de ruimste zin, afkomstig van de Klant of van derden, aanvaardt de Klant volledige aansprakelijkheid en beschermt MIXED dat de productie en/of levering van deze producten geen inbreuk betekent op merk, octrooi, gebruik of handelsmodel of enig ander recht van derden.

10.9 MIXED is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van de Klant en/of derden die aan hen zijn toevertrouwd in het kader van de voorbereiding of uitvoering, behalve in geval van opzettelijke handeling of ernstige fout van de kant van MIXED. 10.10 De Klant beschermt MIXED evenals haar medewerkers en assistenten tegen vorderingen van derden tot schadeloosstelling voortvloeiend uit schade aan de Klant op grond van aansprakelijkheid of om welke andere reden dan ook.

11.1 Als MIXED als gevolg van overmacht niet in staat is om hun verplichtingen jegens de Klant volledig of gedeeltelijk na te komen, zijn zij gerechtigd om zonder juridische tussenkomst de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd zijn. In geval van gedeeltelijke nakoming door MIXED heeft de Klant recht op een evenredig deel van de totale prijs.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, zitstaking, ziekte van personeel, bedrijfsverstoringen, beslaglegging, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, machine-uitval, transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, halfafgewerkte producten, materialen, hulpmiddelen en/of energie, natuurrampen, volledige of gedeeltelijke uitval van een derde partij van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, en verder elke omstandigheid waarop MIXED redelijkerwijs geen invloed kon uitoefenen en waarover MIXED geen controle heeft.

11.3 In geval van overmacht aan de zijde van de Klant heeft MIXED altijd het recht om de overeenkomst te annuleren en, behalve als naleving door de Klant onmogelijk is geworden, het recht om hun verplichtingen jegens de Klant op te schorten voor de duur van het verzuim, zonder dat dit de Klant enig recht op schadeloosstelling verleent.

12.1 Als de Klant een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, de wet, algemeen gebruik, of de eisen van redelijkheid en billijkheid niet nakomt, en/of failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, in liquidatie gaat, en/of zijn activa volledig of gedeeltelijk worden geëxecuteerd, en/of in geval van overlijden indien de Klant een natuurlijke persoon is, is MIXED gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving of juridische tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

12.2 In geval van het voorgaande heeft MIXED het recht om verdere leveringen te staken en onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds geleverde goederen en diensten.

13.1 Alle tekeningen, illustraties, metingen en gewichtsindicaties, samen met alle andere informatie die aan de Klant wordt verstrekt in het kader van deze overeenkomst, blijven eigendom van MIXED, onder uitdrukkelijke voorbehoud van het auteursrecht en modellen- en octrooirechten, zelfs als hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

13.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIXED heeft de Klant niet het recht om deze documenten te kopiëren of ter inzage aan derden aan te bieden of ter beschikking te stellen.

14.1 Alleen het Nederlandse recht is van toepassing op de juridische verhouding tussen MIXED en de Klant.

14.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waar MIXED haar zetel heeft gekozen.

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen MIXED en de Klant met elkaar overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij elke inspanning zal worden geleverd om rekening te houden met het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

Vitility voor bedrijven.

Vitility is beschikbaar in meer dan 40 landen, wat mogelijk wordt gemaakt door onze partners over de hele wereld. Samen met onze partners maken wij het leven makkelijker voor mensen met een fysieke beperking. Heb je interesse om onze producten te verkopen en een nieuwe potentiële partner te worden? Dan komen wij graag met jou in contact!

Wil je een partner worden?

Ben je al een partner?